Leden uitgelicht

Quinty Appel

21 jaar. Edelfigurant en musical

Jimi Rocco

16 jaar. Figurant en voice-over/stemacteur

Gwen Vermolen

47 jaar. Visagist en figurant

We hebben vandaag 50 castings voor je

Bijvoorbeeld: acteur, model en/of Amsterdam

Algemene Voorwaarden

I. ALGEMENE BEPALINGEN


Artikel 1 Definities

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis:

1. Account: het ten behoeve van het lid die zich bij Castingnewz.com heeft geregistreerd afgeschermde persoonlijke gedeelte op de website van Castingnewz.com.

2. Bedrijfsaccount: het ten behoeve van de Opdrachtgever afgeschermde persoonlijke gedeelte op de website van Castingnewz.com.

3. Actie: de door Castingnewz.com (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van het lid aangeboden en/of georganiseerd(e) actie en/of prijsvraag waarbij het lid een of meerdere prijzen kan winnen. Tevens valt hier het door Castingnewz.com (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van het lid aangeboden en/of georganiseerde kansspel onder.

4. Algemene Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Castingnewz.com.

5. Dienst(en): de door Castingnewz.com aangeboden diensten en faciliteiten. Voor de gebruiker in de hoedanigheid van lid bestaan de aangeboden diensten en faciliteiten onder meer uit het aanbieden en/of organiseren van Privileges en Acties, het geven van tips en advies en/of het ter beschikking stellen van een databank met oproepen en vacatures. Voor de gebruiker in de hoedanigheid van Opdrachtgever bestaan de aangeboden diensten en faciliteiten onder meer uit het (tegen betaling) ter beschikking stellen van een CV-databank en het (tegen betaling) maken van reclame en/of op de website van Castingnewz.com plaatsen van advertenties.

6. gebruikersnaam: het e-mailadres van de gebruiker of de door de gebruiker opgegeven naam of code waarmee de Geregistreerde gebruiker in combinatie met zijn Wachtwoord toegang krijgt tot zijn Account of Bedrijfaccount.

7. Gegevens en Bestanden: alle op de website van Castingnewz.com geplaatste (persoons)gegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto's, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.

8. Privilege: het door Castingnewz.com (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van het lid aangeboden voordeel of privilege, alsmede de door Castingnewz.com (al dan niet in samenwerking met een derde) ten behoeve van het lid aangeboden korting en/of de door Castingnewz.com aangeboden producten.

9. website: de internetsites van Castingnewz.com, onder meer te bereiken via domein www.Castingnewz.com.

10.          gebruiker: degene die de website van Castingnewz.com bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of website van Castingnewz.com. Dit kan zowel een lid zijn, alsmede een Opdrachtgever van Castingnewz.com.

11.          lid: de natuurlijke persoon die de website en/of diensten van Castingnewz.com bezoekt en/of gebruikt.

12.          lidmaatschap: De overeenkomst tussen het lid en Castingnewz.com, waarbij overeengekomen wordt dat het lid tegen voorafgaande betaling gedurende een zekere periode toegang heeft tot het Account, Privileges en Acties.

13.          Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met een Bedrijfsaccount bij Castingnewz.com.

14.          Castingnewz.com: ModelMedia B.V., kantoorhoudende te 1016 KK te Amsterdam aan de Bloemgracht 121-sous. Daar waar in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Castingnewz.com staat, dienen tevens de overige door ModelMedia B.V. gebruikte (handels)namen te worden gelezen.

15.          Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde gebruiker in combinatie met zijn gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Account of Bedrijfsaccount.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Op elke toegang en/of elk gebruik van de website en/of diensten van Castingnewz.com zijn de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

2. Door zich toegang te verschaffen tot de website van Castingnewz.com, dan wel door gebruik van deze website te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt de gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

3. Castingnewz.com heeft het recht deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal de gebruiker alsdan door middel van haar website op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden.

4. De meest actuele Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de website van Castingnewz.com.Artikel 3 Gebruiksrecht gebruiker en doeleinden gebruik

1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot de website van Castingnewz.com verklaart de gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze website en/of de diensten van Castingnewz.com.

2. Castingnewz.com verleent de gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden een persoonlijk recht om haar website en de op haar website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken, te gebruiken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden op de website van Castingnewz.com ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden plaatsvindt. Wanneer de gebruiker optreedt in de hoedanigheid van Opdrachtgever kunnen Castingnewz.com en de Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat het persoonlijke recht om de website van Castingnewz.com en/of de hierop ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken, te gebruiken en/of te beluisteren wordt uitgebreid.

3. De gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven.

4. Elk gebruik van de website van Castingnewz.com en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

5. De gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.

6. Castingnewz.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar website en/of diensten, zulks tenzij uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden nadrukkelijk anders volgt.

Artikel 4 Onrechtmatig gebruik website Castingnewz.com

a. Het is de gebruiker niet toegestaan om de website van Castingnewz.com of de op deze website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in artikel 3 lid 2 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden omschreven. Dit betekent onder meer dat de gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen.

b. Het is de gebruiker niet toegestaan de op de website van Castingnewz.com geplaatste Gegevens en Bestanden te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords.

c. Verder is het de gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of website van Castingnewz.com te verstoren, dan wel te gebruiken voor:

a.                   het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van een derde;

b.                   het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als kwetsend kunnen worden ervaren, waarmee of waardoor verboden onderscheid wordt gemaakt (naar bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd) en/of waarvan de inhoud in strijd is met de goede smaak of -zeden (bijvoorbeeld pornografisch materiaal), zulks ter beoordeling van Castingnewz.com;

c.                   het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als gewelddadig of anderszins verwerpelijk kunnen worden aangemerkt, zulks ter beoordeling van Castingnewz.com;

d.                   het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden die niet op de waarheid berusten, zulks ter beoordeling van Castingnewz.com;

e.                   het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van promotiematerialen, junkmail, kettingbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht op het bereiken van grote groepen personen;

f.                     het werven van (betalende) leden, deelnemers aan spelen en/of klanten, zulks in de ruimste zin des woords, tenzij de gebruiker optreedt in de hoedanigheid van Opdrachtgever en Castingnewz.com en de Opdrachtgever nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;

g.                   het op enigerlei wijze oproepen van derden tot geweld en/of het lastig vallen en/of stalken van derden;

h.                   illegale aangelegenheden en/of doeleinden;

i.                     het maken van inbreuk op de privacy van andere gebruikers die gebruik maken van de website en/of diensten van Castingnewz.com;

j.                     het benaderen van andere gebruikers voor andere doeleinden dan waarvoor zij hebben aangegeven te willen worden benaderd.

d. Tot slot is het de gebruiker niet toegestaan andere gebruikers te hinderen in het gebruik van de website en/of diensten van Castingnewz.com, dan wel aan Castingnewz.com en/of de gebruikers die gebruik maken van Castingnewz.com schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan:

e. het schenden van de veiligheid of beveiliging van de website van Castingnewz.com, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords;

f.   het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de website van Castingnewz.com geplaatste Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords;

g. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld;

h. het inloggen op een Account, Bedrijfsaccount of server waartoe hij niet is bevoegd;

i.   het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door Castingnewz.com ten behoeve van haar website samengestelde HTML-codes.

Artikel 5 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden

1. Castingnewz.com heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website van Castingnewz.com bevat echter Gegevens en Bestanden die afkomstig zijn van derden (waaronder gebruikers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden en Castingnewz.com is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid daarvan, ongeacht of deze door Castingnewz.com op de website zijn geplaatst. Plaatsing door derden van Gegevens en Bestanden op de website van Castingnewz.com betekent niet dat Castingnewz.com achter de inhoud van deze Gegevens en Bestanden staat. Castingnewz.com heeft geen verplichting de op haar website geplaatste Gegevens en Bestanden vóór plaatsing te controleren.

2. Ten aanzien van Gegevens en Bestanden die van Castingnewz.com zelf afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben zodat Castingnewz.com ook ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet aansprakelijk kan worden gesteld.

3. Door Gegevens en Bestanden te plaatsen op de website van Castingnewz.com verleent de gebruiker aan Castingnewz.com het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van deze Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.

4. De gebruiker gaat er daarnaast door het plaatsen van Gegevens en Bestanden op de website van Castingnewz.com mee akkoord dat deze Gegevens en Bestanden worden gebruikt door andere gebruikers en/of derden.

5. Castingnewz.com behoudt zich het recht voor de door de gebruiker op de website van Castingnewz.com geplaatste Gegevens en Bestanden aan te passen en/of in te korten. Daarnaast is Castingnewz.com bevoegd de door de gebruiker op de website van Castingnewz.com geplaatste Gegevens en Bestanden om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te verwijderen van haar website. Hiertoe wordt onder meer overgegaan indien bij Castingnewz.com een klacht is binnengekomen ten aanzien van (de inhoud van) de geplaatste Gegevens en Bestanden. Het verwijderen van de Gegevens en Bestanden of een gedeelte daarvan geeft de gebruiker nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding, zulks tenzij de gebruiker een Opdrachtgever betreft en Castingnewz.com en de Opdrachtgever schriftelijk nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Wanneer de door de gebruiker op de website van Castingnewz.com geplaatste Gegevens en Bestanden door derden (waaronder andere gebruikers) worden overgenomen, verplaatst en/of geplaatst op één of meerdere (andere) websites, verleent de gebruiker reeds nu voor alsdan het recht aan Castingnewz.com om hier namens de gebruiker tegen op te treden indien hier naar het oordeel van Castingnewz.com aanleiding toe is.

Artikel 6 Toegang website, storingen en onderbrekingen

1. Castingnewz.com kan niet garanderen dat haar website en/of diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de website en/of haar diensten, zulks tenzij de gebruiker een Opdrachtgever betreft en Castingnewz.com en de Opdrachtgever schriftelijk nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Daarnaast is Castingnewz.com niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van haar website en de door haar aangeboden diensten met het systeem en/of de software van de gebruiker.

3. Castingnewz.com zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot haar website en/of diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen.

4. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een gebruiker of een derde, wiens handelen de gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de gebruiker. De gebruiker zal Castingnewz.com terzake vrijwaren.

5. Castingnewz.com is gerechtigd haar website en/of diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade, zulks tenzij de gebruiker een Opdrachtgever betreft en Castingnewz.com en de Opdrachtgever terzake schriftelijk nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 Gebruik derden

1. Castingnewz.com spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en website te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Castingnewz.com kan echter niet garanderen dat derden (waaronder gebruikers) haar systemen en/of website (en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.

2. Daarnaast is Castingnewz.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van de gebruiker van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, overige door Castingnewz.com gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving.

Artikel 8 Verwijzingen en links

1. De website van Castingnewz.com bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de website van Castingnewz.com.

2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de website van Castingnewz.com te vergroten en Castingnewz.com is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.

3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de website van Castingnewz.com opnemen, betekent dat geenszins dat Castingnewz.com instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Castingnewz.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de website van Castingnewz.com.

Artikel 9 Virusprotectie

1. Alle activiteiten die de gebruiker op de website van Castingnewz.com verricht, dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de gebruiker niet toegestaan de website en diensten van Castingnewz.com te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen.

2. De gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, gegevens en bestanden. De gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen.

3. Castingnewz.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Castingnewz.com genomen voorzorgsmaatregelen, op de website en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. Castingnewz.com is evenmin aansprakelijk indien haar website wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de website en/of diensten van Castingnewz.com (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan wel de Gegevens en Bestanden van de gebruiker in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd.

Artikel 10 Geheimhouding

De gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens en Bestanden van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van Castingnewz.com en/of gebruikers van de website en/of diensten van Castingnewz.com. Hieronder vallen niet de Gegevens en Bestanden die door Castingnewz.com en/of de gebruikers van de website en/of diensten van Castingnewz.com op de website van Castingnewz.com zijn geplaatst met de bedoeling deze inzichtelijk te maken voor overige gebruikers van de website van Castingnewz.com.


 

Artikel 11 Contacten Opdrachtgevers en Leden

1. Castingnewz.com kan met behulp van haar website gebruikers met elkaar in contact te brengen. Indien en voor zover met behulp van de website en/of diensten van Castingnewz.com onderling contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen gebruikers onderling leidt, is Castingnewz.com daarbij nimmer als partij betrokken, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Castingnewz.com kan daarnaast niet garanderen dat de gebruikers van haar website bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen met een andere gebruiker.

2. Castingnewz.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen gebruikers onderling en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen.

Artikel 12 Inbreuk intellectueel eigendom

1. De gebruiker is zich ervan bewust dat de website van Castingnewz.com Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van Castingnewz.com en/of derden (waaronder andere gebruikers) en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten).

2. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dan wel op de website van Castingnewz.com is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de Site van Castingnewz.com geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven.

3. De gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.

4. De gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door Castingnewz.com en/of derden geplaatste Gegevens en Bestanden, inbreuk maakt op de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

5. Het is de gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 13 Intellectueel eigendom van de gebruiker

1. De intellectuele eigendomsrechten van de gebruiker ten aanzien van Gegevens en Bestanden (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien en merkenrechten) gaan door het plaatsen daarvan op de website van Castingnewz.com niet over op Castingnewz.com.

2. Door het plaatsen van Gegevens en Bestanden aanvaardt de gebruiker het risico dat een derde (waaronder een andere gebruiker) deze Gegevens en Bestanden (onrechtmatig) gebruikt en/of misbruikt, zulks zonder dat Castingnewz.com daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk is.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van Castingnewz.com voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.

2. Iedere eventuele uit de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van de website en/of diensten van Castingnewz.com voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,- per kalenderjaar.

3. De aansprakelijkheid van Castingnewz.com zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

4. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de aansprakelijkheid van Castingnewz.com reeds afzonderlijk in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 15 Vragen, opmerkingen en klachten

1. Indien de gebruiker vragen, opmerkingen en/of klachten heeft met betrekking tot Castingnewz.com, de website van Castingnewz.com en/of aangeboden Privileges en/of Acties, kan hij deze per e-mail stellen of kenbaar maken via info@castingnieuws.nl. Castingnewz.com streeft ernaar om binnen vier weken op de e-mail van de gebruiker te reageren.

2. Castingnewz.com is bevoegd de gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op de vragen, opmerkingen en/of klachten van de gebruiker reageert, zulks teneinde er zeker van te zijn dat de vraag, opmerking of klacht van de gebruiker zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de gebruiker voordoet.

Artikel 16 Privacystatement

1. Ten aanzien van de verwerking van de door de gebruiker in zijn hoedanigheid van lid aan Castingnewz.com verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het privacystatement van Castingnewz.com. Dit privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd.

2. Indien de gebruiker in zijn hoedanigheid van Opdrachtgever (persoons)gegevens aan Castingnewz.com verstrekt, worden deze verwerkt met het doel:

a.                   de Opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de Site en diensten van Castingnewz.com, zulks in de ruimste zin des woords;

b.                   een Opdracht van de Opdrachtgever en/of een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst uit te kunnen voeren en te beheren;

c.                   ten behoeve van de Opdrachtgever een Bedrijfsaccount aan te kunnen maken en te beheren;

d.                   aan de Opdrachtgever een gebruikersnaam en Wachtwoord toe te kennen en de Opdrachtgever toegang te verlenen tot zijn Bedrijfsaccount;

e.                   de Opdrachtgever te informeren (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) over door Castingnewz.com aangeboden soortgelijke producten en diensten;

f.                     de Opdrachtgever te informeren over aan de dienstverlening van Castingnewz.com gerelateerde zaken die voor de Opdrachtgever naar het oordeel van Castingnewz.com van belang zijn (waaronder updates van de website van Castingnewz.com);

g.                   de Opdrachtgever te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de website van Castingnewz.com door andere gebruikers indien en voorzover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;

h.                   andere gebruikers van de website van Castingnewz.com te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de website van Castingnewz.com door de Opdrachtgever;

i.                     ten behoeve van de dienstverlening door Castingnewz.com te allen tijde een archiefkopie van de gegevens van de Opdrachtgever te bewaren.

3. Wanneer de gegevens van de Opdrachtgever worden gebruikt om hem (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) te informeren over door Castingnewz.com aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan de Opdrachtgever zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door gebruik te maken van de in het desbetreffende bericht opgenomen afmeldmogelijkheid, dan wel door dit op de website van Castingnewz.com aan te geven.

Artikel 17 Naleven Algemene Gebruiksvoorwaarden en wet- en regelgeving

1. Ingeval de gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of niet naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De gebruiker zal Castingnewz.com alsdan terzake vrijwaren.

2. Castingnewz.com is in de in lid 1 genoemde gevallen bevoegd de gebruiker terzake een waarschuwing te geven, andere gebruikers terzake te informeren, de registratie van de gebruiker per omgaande te beëindigen, dan wel zijn Account of Bedrijfsaccount op te heffen. Een en ander zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van Castingnewz.com om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht

1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Castingnewz.com zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.

2. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen.

 

II. REGISTRATIE

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de gebruiker die zich bij Castingnewz.com registreert.

Artikel 19 Registratie

1. Om van bepaalde diensten van Castingnewz.com gebruik te kunnen maken, dient het lid zich te registreren bij Castingnewz.com. de Opdrachtgever dient zich altijd bij Castingnewz.com te registreren indien zij gebruik wil maken van de diensten van Castingnewz.com.

2. De gebruiker kan zich bij Castingnewz.com registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een Account of Bedrijfsaccount dient aan te maken zoals beschreven op de website van Castingnewz.com. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een gebruikersnaam en Wachtwoord aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn Account of Bedrijfsaccount.

3. Natuurlijke personen onder de achttien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd.

4. Het staat Castingnewz.com vrij de registratie van de gebruiker om haar moverende redenen niet te accepteren. In dat geval wordt geen Account of Bedrijfsaccount aangemaakt.

5. Het is de gebruiker niet toegestaan zijn gebruikersnaam, Wachtwoord, Account en/of Bedrijfsaccount, al dan niet tegen betaling, over te dragen.

6. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam en Wachtwoord, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De gebruiker zal Castingnewz.com terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte gebruikersnaam en Wachtwoord.

7. Castingnewz.com is bevoegd de gebruiker om haar moverende redenen te verplichten een nieuwe Wachtwoord aan te maken.

8. De gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem bij zijn registratie doorgegeven (persoons)gegevens.

9. De gebruiker betaalt het bedrag dat verbonden is aan het lidmaatschap middels een automatische incasso of iDeal. Dit wordt tijdens zijn registratie op de website van Castingnewz.com aangeboden. Bij een verkeerde verwerking van de betaling behoudt Castingnewz.com het recht om de registratie als ongeldig te verklaren. Hierbij verliest het lid het recht tot toegang tot Account, Privileges en Acties.

10.          Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd.

11.          Castingnewz.com is gerechtigd de prijzen van het lidmaatschap jaarlijks (ofwel de termijn gelijk aan de duur van het lidmaatschap) eenzijdig te verhogen.

Artikel 20 Beheren Account

1. Wanneer de gebruiker een lid betreft, kan bij zijn registratie aangeven ('instellen') over welke zaken hij wenst te worden geïnformeerd en/of welk soort informatie hij van Castingnewz.com wenst te ontvangen. Tevens kan hij bij zijn registratie aangeven of hij de digitale nieuwsbrief en/of SMS berichten van Castingnewz.com wenst te ontvangen.

2. Na zijn registratie kan het lid de in het vorengaande lid weergegeven instellingen op elk gewenst moment wijzigen binnen zijn Account. Daarnaast kan het lid zich afmelden voor de digitale nieuwsbrief en/of SMS berichten van Castingnewz.com door gebruik te maken van de zogenaamde opt-out mogelijkheid onder deze nieuwsbrief en/of berichten.

Artikel 21 Beheren Bedrijfsaccount

1. Wanneer de gebruiker een Opdrachtgever betreft, kan hij met behulp van zijn Bedrijfsaccount opdrachten aan Castingnewz.com verstrekken en/of de door hem afgenomen diensten beheren en/of bekijken (indien van toepassing).

2. De Opdrachtgever kan zich daarnaast via zijn Bedrijfsaccount afmelden voor de digitale nieuwsbrief en/of SMS berichten van Castingnewz.com.

Artikel 22 Beëindiging registratie

1. De gebruiker kan aan het einde van elk lidmaatschapsjaar zijn of haar abonnement beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Is de opzegging later dan 1 maand voor de eindtijd van het lidmaatschap, dan wordt het abonnement met 1 jaar verlengd. Opzeggen kan door een mail te sturen naar info@castingnieuws.nl 

2. Castingnewz.com is bevoegd de gebruiker ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij de registratie van de gebruiker beëindigd, zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot beëindiging van de gebruiker zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als de gebruiker voordoet.

3. Het staat Castingnewz.com vrij de registratie van de gebruiker om haar moverende redenen per direct te beëindigen door (onder meer) de gebruikersnaam en het Wachtwoord van de gebruiker te blokkeren en zijn Account of Bedrijfsaccount op te heffen.

4. Castingnewz.com kan de registratie van de gebruiker ondermeer beëindigen indien de gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de door Castingnewz.com en/of door Castingnewz.com geselecteerde en/of gecontracteerde derden gestelde nadere voorwaarden en/of overige voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de Nederlandse wet- en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie onder andere worden beëindigd indien de gebruiker weigert in te stemmen met nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsmede ingeval van misbruik van de gebruikersnaam en/of Wachtwoord, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van Castingnewz.com.

5. Castingnewz.com is nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de gebruiker beëindigt.

6. Indien de gebruiker een lid betreft en het lid op het moment van het beëindigen van zijn registratie gebruik maakt van één of meerdere Privileges en/of Acties waarvoor registratie bij Castingnewz.com is benodigd, vervalt door de beëindiging van de registratie ook de mogelijkheid om van de Privileges en/of Acties gebruik te maken, zulks tenzij Castingnewz.com en/of de geselecteerde of gecontracteerde derde, die het Privilege en/of de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, anders beslist.

7. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

 

III. ACTIEVOORWAARDEN
De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast deel I van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing op het lid die deelneemt aan een Actie van Castingnewz.com.Artikel 23 Acties Castingnewz.com

1. Castingnewz.com organiseert diverse Acties. Om aan bepaalde Acties te kunnen deelnemen is het in sommige gevallen vereist dat de gebruiker zich eerst bij Castingnewz.com registreert.

2. Het lid bepaalt te allen tijde zelf of hij aan een Actie van Castingnewz.com wenst deel te nemen.

3. Het lid wordt via de website van Castingnewz.com geïnformeerd over eventuele Acties. Daarnaast kan het lid die zich bij Castingnewz.com heeft geregistreerd hier via de digitale nieuwsbrief of SMS berichten over worden geïnformeerd (mits hij heeft aangegeven deze te willen ontvangen).

4. De Acties van Castingnewz.com worden veelal (geheel of gedeeltelijk) mogelijk gemaakt of aangeboden door een door Castingnewz.com geselecteerde of gecontracteerde derde.

5. Castingnewz.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en/of inhoud van de aangeboden Acties wanneer deze Acties (geheel of gedeeltelijk) door een door Castingnewz.com geselecteerde of gecontracteerde derde worden aangeboden of mogelijk worden gemaakt.

6. Castingnewz.com is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deelname aan enige Actie van Castingnewz.com, dan wel voor eventuele storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Actie en/of het aanwijzen van de winnaar(s).

7. Castingnewz.com is niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de door Castingnewz.com geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.

8. Castingnewz.com is niet aansprakelijk voor het verkeerd aanleveren van informatie over de Actie en/of over de uitvoering van de Actie door de door Castingnewz.com geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt.

Artikel 24 Nadere voorwaarden

1. Castingnewz.com en/of de door Castingnewz.com geselecteerde of gecontracteerde derde die de Actie (geheel of gedeeltelijk) aanbiedt of mogelijk maakt, kan per Actie nadere voorwaarden stellen. Deze nadere voorwaarden dienen als onlosmakelijk deel van dit deel (deel IV) van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd.

2. Het lid bepaalt zelf of hij met de nadere voorwaarden wenst in te stemmen door al dan niet deel te nemen aan de Actie. Castingnewz.com is nimmer aansprakelijk ten aanzien van (de inhoud van) de door haar geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden.

3. Ingeval van strijdigheid tussen dit deel (deel III) van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de door Castingnewz.com en/of de door Castingnewz.com geselecteerde of gecontracteerde derde gestelde nadere voorwaarden, prevaleert hetgeen in de nadere voorwaarden is bepaald.

Artikel 25 Deelname Actie

1. Om deel te kunnen nemen aan een Actie van Castingnewz.com dient het lid tenminste 16 jaar te zijn.

2. Castingnewz.com behoudt zich het recht voor om het lid om haar moverende redenen te diskwalificeren dan wel van deelname uit te sluiten, zulks in het bijzonder wanneer het lid niet voldoet aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de gestelde nadere voorwaarden, dan wel anderszins onrechtmatig jegens Castingnewz.com handelt. Castingnewz.com is niet aansprakelijk indien het lid van deelname wordt uitgesloten en/of wordt gediskwalificeerd.

3. Castingnewz.com is te allen tijde bevoegd een Actie voortijdig te beëindigen en/of inhoudelijk te wijzigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.

4. Per Actie wordt op de website van Castingnewz.com vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.

5. SMS-acties hebben een geldigheid van 12 uur na verzending, tenzij anders vermeld.

6. Indien aan deelname meer kosten zijn verbonden dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail en/of het gebruik van internet dan zullen deze kosten bij de desbetreffende Actie worden vermeld.

Artikel 26 Bepaling van de winnaar(s)

1. Het aanwijzen van de winnaar van een Actie geschiedt op onpartijdige wijze en binnen drie maanden nadat de periode van deelname aan de Actie is gesloten.

2. Per Actie wordt nader bepaald welke prijs of prijzen het lid kan winnen. De winnaar van een Actie worden vermeld op de website van Castingnewz.com en/of ontvangt per post, SMS, email of telefoon nader bericht. Door deelname aan enige Actie verklaart het lid ermee akkoord te gaan dat zijn naam op de website van Castingnewz.com wordt geplaatst indien hij tot de winnaar(s) behoort.

3. De winnaar ontvangt zijn prijs in beginsel binnen enkele weken nadat hij bericht heeft ontvangen dat hij een prijs heeft gewonnen. De prijs wordt per post aan de winnaar verzonden of persoonlijk aan de winnaar overhandigd indien dit in de nadere voorwaarden is bepaald of gelet op de aard van de prijs noodzakelijk is.

4. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht zijn, ontvangt de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs.

5. Castingnewz.com aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt uitgereikt, of indien de (vervangende) prijs afwijkt van de in de Actie genoemde prijs. Voorts aanvaardt Castingnewz.com geen aansprakelijkheid indien het lid de prijs niet, te laat of beschadigd ontvangt als gevolg van enig tekortschieten aan de zijde van het post- of koeriersbedrijf, dan wel doordat het lid de prijs niet afhaalt op het postkantoor en/of de daartoe aangewezen locatie.

6. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, wordt de prijs niet uitgekeerd.

7. De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

8. Wanneer de prijs bestaat uit (gratis) toegangskaarten en/of entreebewijzen voor een evenement, zulks in de ruimste zin des woords, kan Castingnewz.com nimmer aansprakelijk worden gesteld indien dit evenement om enigerlei reden niet doorgaat.

Artikel 27 Kansspelbelasting
Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Castingnewz.com tenzij in de nadere voorwaarden bij de Actie anders is bepaald. Overige belastingen komen voor rekening van het (winnende) lid.Artikel 28 Medewerking promotionele activiteiten
De winnaar van de Actie kan worden gevraagd om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Castingnewz.com gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en/of interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Castingnewz.com is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan het lid.