Leden uitgelicht

Quincy Menso

29 jaar. Presentatie en acteur

Willem van der Werff

71 jaar. Figurant en model - fotografie

Joanne van Drunen

41 jaar. Acteur en edelfigurant

We hebben vandaag 50 castings voor je

Bijvoorbeeld: acteur, model en/of Amsterdam

Privacy

PRIVACYSTATEMENT CASTINGNEWZ.NL
 

Artikel 1 Definities
In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.

 1. Account: het ten behoeve van de Geregistreerde Lid afgeschermde persoonlijke gedeelte op de Website van Castingnewz.nl.
 2. Actie: de door Castingnewz.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden en/of georganiseerd(e) actie en/of prijsvraag waarbij het Lid één of meerdere prijzen kan winnen. Tevens valt hier het door Castingnewz.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden en/of georganiseerde kansspel onder.
 3. CBP: College Bescherming Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in Nederland die het gebruik van Persoonsgegevens regelen.
 4. Profielen-databank: de databank met Profielen van Leden.
 5. Dienst(en): de door Castingnewz.nl aangeboden diensten en faciliteiten, waaronder het verstrekken van informatie aan en/of het delen van kennis met het Lid, alsmede het aanbieden en/of organiseren van Acties evenals het ter beschikking stellen van een vacaturebank en een profielen-databank.
 6. Gebruikersnaam: het e-mailadres van de door het Lid opgegeven naam of code waarmee het Geregistreerde Lid in combinatie met zijn Wachtwoord toegang krijgt tot zijn Account, gebruik kan maken van bepaalde korting en/of aanbiedingen en/of deel kan nemen aan bepaalde Acties.
 7. Gegevens en Bestanden: alle op de Website van Castingnewz.nl geplaatste (persoons)gegevens, advertenties, teksten, e-mailadressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto's, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst.
 8. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Lid direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is, hierbij zijn foto’s en/of videomateriaal inbegrepen.
 9. Privacystatement: het onderhavige privacystatement van Castingnewz.nl.
 10. Privilege: het door Castingnewz.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden korting.
 11. Website: de internetsites van Castingnewz.nl, onder meer te bereiken via domein www.Castingnewz.nl, alsmede alle andere internetsites van Castingnewz.nl.
 12. Castingnewz.nl: ModelMedia B.V., kantoorhoudende te 1231 CK Loosdrecht aan de Lindelaan 101C. Daar waar in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Castingnewz.nl staat, dienen tevens de overige door ModelMedia B.V. gebruikte (handels)namen te worden gelezen. ModelMedia B.V. is als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, sub d. van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan te merken.
 13. Lid: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan Castingnewz.nl verstrekt en/of waarover Castingnewz.nl één of meerdere Persoonsgegevens ontvangt.
 14. Wachtwoord: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee het Geregistreerde Lid in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Account, gebruik kan maken van bepaalde Privileges en/of deel kan nemen aan bepaalde Acties. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Dit Privacystatement is van toepassing op de verwerking van alle Persoonsgegevens die het Lid op enigerlei wijze aan Castingnewz.nl verstrekt, dan wel Castingnewz.nl op enigerlei wijze over het Lid ontvangt.
 2. Castingnewz.nl hecht het grootste belang aan de privacy van het Lid die Persoonsgegevens aan haar verstrekt en/of waarover zij Persoonsgegevens ontvangt. Zij gebruikt alle verstrekte en ontvangen Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.
 3. De verwerking van de Persoonsgegevens van het Lid is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze melding is te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: http://www.cbpweb.nl.
   

Artikel 3 Algemene Gebruikersvoorwaarden
Op elke toegang en/of elk gebruik van de Website en/of Diensten van Castingnewz.nl zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Castingnewz.nl van toepassing. Dit Privacystatement wordt geacht onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden uit te maken. De Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen worden ingezien door hier te klikken. (Hier een link aanbrengen naar Algemene Voorwaarden)

Artikel 4 Verstrekken Persoonsgegevens en aanmaken Account

 1. De Website van Castingnewz.nl. is een community platform voor Leden. Castingnewz.nl deelt kennis met de Leden, verstrekt het Lid informatie en biedt Privileges en Acties aan waarvan het Lid gebruik kan maken en/of waaraan hij kan deelnemen.
 2. De Website van Castingnewz.nl is openbaar en wereldwijd toegankelijk.
 3. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Castingnewz.nl kan het Lid worden verzocht één of meerdere Persoonsgegevens aan Castingnewz.nl te verstrekken. Elk Lid kan zich daarnaast op de Website van Castingnewz.nl laten registreren en een Account aanmaken. Het Lid dient hiertoe meerdere Persoonsgegevens aan Castingnewz.nl te verstrekken.
 4. Personen onder de achttien jaar mogen hun Persoonsgegevens alleen aan Castingnewz.nl verstrekken met toestemming van een ouder of voogd.


Artikel 5 Doeleinden gebruik

 1. De door het Lid aan Castingnewz.nl verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
  1. de registratie van het Lid uit te kunnen voeren en te beheren en het Lid toegang te verlenen tot zijn persoonlijke Account;
  2. het Lid gebruik te kunnen laten maken van de Website en Diensten van Castingnewz.nl, zulks in de ruimste zin des woords;
  3. het Lid de mogelijkheid te geven gebruik te maken van door Castingnewz.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden Privileges en/of deel te nemen aan door Castingnewz.nl (al dan niet in samenwerking met een derde) aangeboden Acties;
  4. deze door te geven aan de door Castingnewz.nl geselecteerde of gecontracteerde derde die een Actie of Privilege, waaraan of waarvan het Lid deelneemt of gebruik maakt, geheel of gedeeltelijk mogelijk maken;
  5. het Lid informatie (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) te doen toekomen van en met betrekking tot de door hem geselecteerde onderwerpen en/of onderdelen van Castingnewz.nl en/of zaken die voor het Lid naar het oordeel van Castingnewz.nl van belang zijn (waaronder updates van de Website van Castingnewz.nl, (nieuwe) activiteiten van Castingnewz.nl en/of speciale Acties en/of Privileges);
  6. het Lid berichten en/of andere Gegevens en Bestanden te laten plaatsen op de Website van Castingnewz.nl;
  7. de (inhoud van de) Website van Castingnewz.nl en de daarop geplaatste advertenties beter op de wensen en behoeften van het Lid af te stemmen;
  8. de gegevens van het Lid door te geven aan derden indien en voor zover het Lid daartoe toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld door aan te geven informatie over of met betrekking tot een bepaald(e) product of dienst te willen ontvangen, door zijn Profil te plaatsen op de Profielen-databank of door te reageren op een oproep of vacature);
  9. het Lid te informeren over de producten en/of diensten van derden door plaatsing van informatie hieromtrent op de Website van Castingnewz.nl dan wel door opname hiervan in haar informatievoorziening (per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel) richting het Lid;
  10. het Lid te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Website van Castingnewz.nl door andere gebruikers van de Website van Castingnewz.nl voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;
  11. andere gebruikers van de Website van Castingnewz.nl te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Website van Castingnewz.nl door het Lid;
  12. deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door Castingnewz.nl zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers).
 2. Door één of meerdere van zijn Persoonsgegevens te verstrekken aan Castingnewz.nl geeft het Lid Castingnewz.nl het recht deze gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden.
 3. Door Persoonsgegevens op de Website van Castingnewz.nl te plaatsen (door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen, dan wel door te reageren op een bepaald onderwerp) geeft het Lid aan Castingnewz.nl het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van deze gegevens door of met behulp van haar Website.
 4. Wanneer de Persoonsgegevens van het Lid worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door hem geselecteerde onderwerpen en/of onderdelen van Castingnewz.nl en/of zaken die voor het Lid naar het oordeel van Castingnewz.nl van belang zijn, dan kan het Lid zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door gebruik te maken van de in het desbetreffende bericht opgenomen afmeldmogelijkheid, dan wel door dit op de Website van Castingnewz.nl aan te geven.


Artikel 6 Verstrekken gegevens aan derden

 1. Castingnewz.nl verstrekt geen Persoonsgegevens van het Lid aan derden, behoudens indien en voor zover:
  1. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven, met name in artikel 5, en/of;
  2. Castingnewz.nl daartoe op grond van de wet wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht, en/of;
  3. dit naar het oordeel van Castingnewz.nl noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde ondernemingen) te beschermen, dan wel om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen, en/of te vervolgen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van Betrokkene te beschermen;
  4. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.
 2. Castingnewz.nl kan daarnaast de Persoonsgegevens van het Lid aan bedrijven en/of personen verstrekken die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers), waaronder bedrijven en personen die buiten Nederland zijn gevestigd, zulks met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen, een en ander conform de geldende wet en/of regelgeving op het gebied van privacy. De hiervoor genoemde bedrijven en/of personen krijgen enkel toegang tot de Persoonsgegevens van het Lid indien dit strikt noodzakelijk is om de door Castingnewz.nl opgedragen taken uit te voeren. Castingnewz.nl verplicht de door haar ingeschakelde bedrijven en/of personen de Persoonsgegevens van het Lid niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Castingnewz.nl de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


Artikel 7 Gebruik gegevens door derden

 1. Wanneer het Lid Persoonsgegevens plaatst op de openbare gedeeltes van de Website van Castingnewz.nl kunnen deze Persoonsgegevens door derden worden verzameld en/of gebruikt zonder dat Castingnewz.nl daar controle over of wetenschap van heeft.
 2. Het kan voorkomen dat de Website van Castingnewz.nl door derden wordt gebruikt die in het buitenland zijn gevestigd waar geen gelijkwaardige privacywetgeving geldt.
 3. Castingnewz.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat derden maken van de door het Lid op haar Website geplaatste Persoonsgegevens. Tevens is Castingnewz.nl niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derden.


Artikel 8 Persoonsgegevens derden

 1. Castingnewz.nl is niet verantwoordelijk voor de door een Lid of Gebruiker op haar Website geplaatste Persoonsgegevens van een derde en kan voor het openbaar maken van deze gegevens geenszins aansprakelijk worden gesteld.
 2. Castingnewz.nl gaat er van uit dat het Lid of Gebruiker toestemming heeft gevraagd en verkregen om de door hem op de Website geplaatste Persoonsgegevens van een derde te plaatsen en openbaar te (laten) maken.


Artikel 9 Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens
Castingnewz.nl verwerkt uitsluitend bijzondere Persoonsgegevens van het Lid, voor zover het Lid hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 10 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

 1. Castingnewz.nl spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van het Lid te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Castingnewz.nl, die namens Castingnewz.nl toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Lid, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 2. Ondanks de door Castingnewz.nl genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Lid voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.Castingnewz.nl is hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk.
 3. Castingnewz.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze Persoonsgegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van Lid zijn verstrekt, dan wel door de Lid zelf door of via de Webite van Castingnewz.nl kenbaar zijn gemaakt. Evenmin is Castingnewz.nl aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).


Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Castingnewz.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheid van Castingnewz.nl zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.


Artikel 12 Inzagerecht

 1. Het Lid kan Castingnewz.nl op elk gewenst moment via info@castingnieuws.nl of door een brief te sturen naar Castingnewz.nl (t.a.v. de ledenadministratie, Lindelaan 101, 1231 CK Loosdrecht) verzoeken aan te geven welke gegevens Castingnewz.nl van hem verwerkt. Castingnewz.nl zal binnen vier weken op het verzoek van het Lid reageren.
 2. Castingnewz.nl is bevoegd het Lid ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op het verzoek van het Lid reageert, zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van het Lid zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als het Lid voordoet.


Artikel 13 Vragen, opmerkingen en klachten

 1. Indien het Lid vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacystatement en de manier waarop Castingnewz.nl zijn Persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Castingnewz.nl kenbaar maken via info@castingnieuws.nl, dan wel een brief te sturen naar Castingnewz.nl, t.a.v. de ledenadministratie, Lindelaan 101C, 1231 CK Loosdrecht.
 2. Castingnewz.nl is bevoegd het Lid ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij op het verzoek van het Lid reageert, zulks teneinde er zeker van te zijn dat de vraag, opmerking of klacht van het Lid zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als het Lid voordoet.


Artikel 14 Beëindigen registratie

 1. De Gebruiker kan zijn registratie aan het einde van elke tijdens de registratie van Lid aangegeven periode kenbaar maken middels een hiervoor aangegeven link op de Website van Castingnewz.nl
 2. Castingnewz.nl is bevoegd het Lid ter verificatie nadere vragen te stellen voordat zij de registratie van de student beëindigt, zulks teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot beëindiging van het Lid zelf afkomstig is en niet van een derde die zich als het Lid voordoet.
 3. Bij beëindiging van de registratie van het Lid wordt zijn Profiel verwijderd en zijn Account opgeheven. Castingnewz.nl bewaart na beëindiging van de registratie te allen tijde een archiefkopie van de door het Lid aan verstrekte gegevens.
 4. Beëindiging van de registratie betekent niet dat de Persoonsgegevens die het Lid op de Website van Castingnewz.nl heeft geplaatst worden verwijderd. Deze gegevens worden door Castingnewz.nl eerst na een nadrukkelijk schriftelijk verzoek daartoe van het Lid verwijderd.


Artikel 15 Aanpassen Privacystatement

 1. Castingnewz.nl heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. In geval van aanpassing van het Privacystatement wordt het Lid terzake geïnformeerd en zo nodig om toestemming gevraagd. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Website van Castingnewz.nl.
 2. Indien één of meer bepalingen van dit Privacystatement worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. Castingnewz.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 16 Verwijzingen en links

 1. De Website van Castingnewz.nl bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of links bevatten naar de Website van Castingnewz.nl.
 2. Verwijzingen en/of links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruiksgemak van de Website van Castingnewz.nl te vergroten en Castingnewz.nl is niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van (de inhoud van) deze websites.
 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Website van Castingnewz.nl opnemen, betekent dat geenszins dat Castingnewz.nl instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Castingnewz.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de Website van Castingnewz.nl.


Artikel 17 Gebruik logbestanden
De Website van Castingnewz.nl verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van het Lid, het IP-adres van de Internet Service Provider van het Lid, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar het Lid rechtstreeks is doorgelinkt naar de Website vanCastingnewz.nl, het besturingssysteem dat het Lid gebruikt, de onderdelen en pagina's van de Website die het Lid bezoekt en de informatie die het Lid heeft bekeken, evenals het materiaal dat het Lid doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en/of om de Website en dienstverlening van Castingnewz.nl te verbeteren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 18 Cookies

 1. De Website van Castingnewz.nl maakt gebruik van 'cookies', een technologie waarmee informatie op de harde schijf van de computer van het Lid wordt geïnstalleerd door het systeem van de website die het Lid bezoekt. Cookies verhogen het gebruiksgemak van de Website van Castingnewz.nl. Een cookie wordt alleen herkend door de server waarvan het Lid het heeft gekregen. De door cookies verkregen informatie wordt onder meer gebruikt om het Lid te kunnen herkennen als eerdere bezoeker van de Website, om de activiteiten van het Lid op de Website te volgen, om de behoeften van Het Lid te kunnen invullen, om een Account aan te kunnen bieden, om online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van de Persoonsgegevens van het Lid en om in andere opzichten het bezoek van het Lid aan de Website van Castingnewz.nl te vergemakkelijken. Cookies worden tevens gebruikt om Gebruikersnamen en Toegangscodes te onthouden.
 2. Advertenties die op de Website van Castingnewz.nl te zien zijn, kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Castingnewz.nl is niet aansprakelijk voor de in de op haar Website opgenomen advertenties aangewende cookies of andere technologieën. Evenmin is Castingnewz.nl aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld door middel van dergelijke cookies of technologieën.
 3. Indien de browser van het Lid dat toelaat, kan het Lid ervoor kiezen cookies te weigeren. Dit kan evenwel het gebruiksgemak van de Website van Castingnewz.nl evenals de mogelijkheid om bepaalde functies van de Website te gebruiken negatief beïnvloeden.